Dags att betala medlemsavgiften för 2016

January 15, 2016

 

Kvarnbergets Amatörradioförening
http://www.sk0ux.se

Styrelsen har åter nöjet att kalla alla medlemmar till

Kvarnbergets Amatörradioförenings årsmöte.

Datum: Torsdagen den 31 mars 2016, kl 18:00.

Plats: Kvarnberget.

Välkommen!

Årsavgiften för 2016 är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts på bankgiro: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt “Swishnummer” är:  123 263 64 62.

Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand!

OBS! Glöm inte att ange namn och signal.

Styrelsen  

gm Hasse SM0BYD (sekreterare)


Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprot.

3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

4. Godkännande av dagordning .

5. Fastställande av röstlängd

6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekon. rapport.

7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

9. Val av ordförande.

10.Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.

11.Val av två revisorer samt en revisorsuppleant, tillika valberedning.

12.Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt max. medlemsavgift för påföljande år.

13.Styrelseförslag.

14.Motioner.

15.Styrelsen informerar (endast diskussion.)

a).Aktuellt om fastigheten

b).Aktuellt om hemsidan.

16.Övriga frågor (endast diskussion.)

17.Mötet avslutas.

Comments are closed.