January 8, 2012

Welcome to SKØUX |  SKØX  |  SJØX – MillHill DX & Contest Club!

We are a bunch of true blue amateurradio communications experimenters busy creating unvisible waves from LF to the Microwaves and beyond… We are not your ordinary ”cup-of-tea” amateur radio club where hams meet primarily for socializing, instead we are focusing on constructing, building and maintaining large aerial arrays and various radio systems for a wide range of frequencies. We devote the rest of our time for research in the propagational area running contests and DX’s.

Teemu S. Korhonen, SMØW
Contester & DX’er
Director of the Board

Comments Off

Moonbounce activity via SK0UX from the Royal Dramatic Theatre , Stockholm

January 21, 2016

Flash! Flash! Flash!

Moonbounce activity/happening via SK0UX on 1296MHz, from the Royal Dramatic Theatre, Stockholm, Sweden.
January 25 2016, sanctioned by the national PTS:

http://hamnews.dzv.se/2016/01/21/manstuds-fran-kvarnberget-nar-anna-von-hausswolff-ger-konsert-pa-dramaten/

Flash! Flash! Flash!

161 & GOOD LUCK!
Hans SM0BYD

0

Dags att betala medlemsavgiften för 2016

January 15, 2016

 

Kvarnbergets Amatörradioförening
http://www.sk0ux.se

Styrelsen har åter nöjet att kalla alla medlemmar till

Kvarnbergets Amatörradioförenings årsmöte.

Datum: Torsdagen den 31 mars 2016, kl 18:00.

Plats: Kvarnberget.

Välkommen!

Årsavgiften för 2016 är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts på bankgiro: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt “Swishnummer” är:  123 263 64 62.

Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand!

OBS! Glöm inte att ange namn och signal.

Styrelsen  

gm Hasse SM0BYD (sekreterare)


Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprot.

3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

4. Godkännande av dagordning .

5. Fastställande av röstlängd

6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekon. rapport.

7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

9. Val av ordförande.

10.Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.

11.Val av två revisorer samt en revisorsuppleant, tillika valberedning.

12.Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt max. medlemsavgift för påföljande år.

13.Styrelseförslag.

14.Motioner.

15.Styrelsen informerar (endast diskussion.)

a).Aktuellt om fastigheten

b).Aktuellt om hemsidan.

16.Övriga frågor (endast diskussion.)

17.Mötet avslutas.

0

Verksamhetsberättelse 2014

March 4, 2015

 

Kvarnbergets Amatörradioförening
http://www.sk0ux.se

Verksamhetsberättelse för år  2014.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft två styrelsemöten, i mars samt december.
Styrelsen för verksamhetsåret 2014, har haft följande sammansättning:
Ordförande:
Tore Andersson  SM0DZB                         kvartstår 1 år
Kassör:
Adde Tjernberg  SM0SHG                         kvarstår 1 år
Sekreterare:
Hans Löf  SM0BYD                                    kvarstår 1 år

Ledamot:
Teemu Korhonen  SM5WKA/SM0W            omval 2 år
Per-Olof Ohlsosn  SM5EPO                        omval 2 år

Suppleant:
Christer Jogenborn  SM0NCL                     nyval 2 år
Mattias Nurmi  SA0AZT                             kvarstår 1 år

Revisor:
Dag Florén  SM0KDG                                 omval 1 år
Petri Hyvärinen  SM0XDO                          omval 1 år

Revisorssuppleant:
Lennart Pålryd  SM5AOG                           omval 1 år


Jobb på berget:

* En extraordinär eloge, till Dag KDG, som oförtruten även år 2014 klättrat i allehanda master på berget
och förstås assisterat med uppsättning/montering av ett antal antenner. Inte minst imponerande, insatser
i 40m-masten (3 elem.) HATS OFF!
* “Bävrar” reparerade.
* 12m yagi tillverkad av Teemu och uppsatt av Teemu och Thomas.
* 17m yagi -”–
* 20m yagi -”-.
* Open ARC antennväxel, konstruerad och installerad av Teemu.
* El indragen i nya containern.
* Sopor vid återkommande tillfällen, körda till återvinning.
* Kaminens rör utbytt av Tore.
* 10m quaden: Ny rotering samt direktkopplad koaxanslutning fixad av Thomas CXU.

Deltagande i HF-tester:
ARRL 160m, REF, IARU HF.

SK0CT:
VHF UHF aktiviteter 2014

Testaktiviteten har varit mellan en till fyra kvällar per månad, varje månad. dvs. mellan 48 till 192 timmar effektiv testtid plus 1-2 extra timmar vid varje tillfälle för förberedelser och möten. Till det tillkommer genomförda arbetsdagar, cirka 10 tillfällen troligen runt 60 timmar med flera samtidiga operatörer på enbart antennjobb. Utöver detta kan man räkna in tid hemma samt i labb för modifiering, triming och byggnation av VHF/UHF stationsutrustning, gissningsvis en bit över 200 timmar sammanlagt för alla operatörerna.

28 & 50MHz
Ingen aktiviet i år.

144MHz
Full aktivitet, 2-4 operatörer per testkväll.

432MHz
Återupptagen aktivitet, 1-2 operatörer på testkväll.

1296Mhz
Full aktivitet, 1-2 operatörer per testkväll

Två stormar decimerade kraftigt VHF och UHF antennparken, under en tid fungerade endast EME VHF stacken, alla andra VHF/UHF- antenner hade problem och var oanvändbara.

En hel del underhåll har följdaktligen krävts på antenner, powerdividers, preamplifiers, slutsteg samt även av koaxer som på nåt sätt blivit skadade.

Nya kraftiga mastör och metaller har införskaffats från Finland.

Nya preamplifiers, koaxreläer, kontakter, datorer, voicekeyer, loggprogram och hjälpprogram har införskaffats. En ny UHF 8-stack har beställts.

Nya VHF samt UHF slutsteg har införskaffats, kvarstår att modifiera samt driftsätta dessa.

Mycket utrustning, antenner samt rotorer från den gamla stationen i Kista har återanvänts.

VHF/UHF mastens antenner har tagits ner och rotormontaget gjorts om.

I logperiodmasten har VHF antennen tagits ned samt även rotormontaget och koax samt manöverkablar flyttats.

I 15m masten har VHF/UHF antenner, rotor, mekanik samt kablage demonterats.

Antennerna i Experimentmasten har gjorts om samt en ny 2m parabol är monterad för 23cm.

6m parabolens sensorer, kablage samt vinkelväxlar har underhållts.

Nästa steg på VHF UHF
Att återfå full VHF/UHF kapacitet kräver parallella system och flera antennplatser.
Även plats för flera parallella slutsteg,nätaggregat och koaxer behövs.

Ny utrustning samt ytterligare förbättringar måste genomföras i respektive parallella system.
Idag finns inte tillräckligt med starka antennplatser eftersom antennplats har minskat pga. andra planer på
HF. En VHF/UHF yagi ska sitta över omgivande vegetation/ trädkronor för att inte påverkas.

Några nya operatörer ser vi förhoppningsvis under nästa år, det behövs fler operatörer för att hålla igång vid
samtliga testtillfällena på alla band.

Det gäller tre eller fem testtillfällen varje månad under hela året. Man bör vara två eller fler vid varje testtillfälle.

Fyrar
Inga fyrar finns kvar på Kvarnberget.

EME
Ingen aktivitet på EME i år.

Ekonomisk rapport framlagd av Adde SHG och Tore DZB, vid styrelsemötet den 18 december 2014: 22 betalande medlemmar 2014. SM3OMO, som stödmedlem 2014, vilket mottogs positivt.
Ekonomisk status: plus 4000:00 med utestående skuld om 33.048:00 till Tore DZB samt Teemu WKA.

Elförbrukning enl. bilaga.

Nya eller ej slutförda arbeten på berget:

* Fönstren. Nytt försök sommaren 2015 (AOG/BYD).
* Indikering, 10m-quaden.
* “Bävrarna.”
* Byte av potentiometrar, omkonstruktion av rotorerna för 40m- och 20m-quadarna.
* 15 m-stacken.

Sammanställd för SK0UX
gm Hasse SM0BYD, sekreterare

0

Årsmöte 26/3 2015 kl. 18.00 – kallelse + årsberättelse per e-brev

March 4, 2015

Styrelsen har åter nöjet att kalla alla medlemmar till
Kvarnbergets Amatörradioförenings årsmöte.
Datum: Torsdagen den 26 mars, kl 18:00
Plats: Kvarnberget.

Välkommen!

Årsavgiften för 2015 är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts på bankgiro: 538-4961
Tack, för att du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand!
OBS! Glöm inte att ange namn och signal.

Styrelsen
gm Hasse SM0BYD (sekreterare)

Dagordning:
1._Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2._Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
3._Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4._Godkännande av dagordning .
5._Fastställande av röstlängd
6._Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport.
7._Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
8._Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9._Val av ordförande.
10.Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.
11.Val av två revisorer samt en revisorsuppleant, tillika valberedning.
12.Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt maximal medlemsavgift för påföljande år.
13.Styrelseförslag.
14.Motioner.
15.Styrelsen informerar (endast diskussion.)
a).Aktuellt om fastigheten
b).Aktuellt om hemsidan.
16.Övriga frågor (endast diskussion.)
17.Mötet avslutas.

0

Strömavbrott på Kvarnberget 26/5 0900-12.00

May 21, 2014

Elverket i Vallentuna meddelar att Kvarnberget kommer att vara strömlöst på måndag 26/5 mellan 09.00 och 12.00. Detta pga kabelförstärkning.

0

Vi upphör med Plusgiro – Nu är det Bankgiro som gäller!

April 8, 2014

Sedan idag har vi inte längre något plusgirokonto. Nu kör vi bankgiro för hela slanten. Har du ännu inte betalat din medlemsavgift ännu skall du alltså göra detta till vårt nya bankgiro, 538-4961! Har du redan betalat medlemsavgiften men vill vara säker på att det fungerar tar vi naturligtvis tacksamt emot din gåva ;)
73 de Kassör’n

0

Lokaltidningen på besök

March 19, 2014

Förra veckan hade vi besök av en reporter och en fotograf från Vallentunas lokaltidning Mitt-i. Detta resulterade i ett litet reportage i tidningen som nu kommit Vallentunaborna tillhanda.

Reportage SK0UX

 

0

Strömavbrott Onsdag 26/2

February 21, 2014

Elverket meddelar att det kommer vara strömlöst på Kvarnberget onsdag 26/2 mellan 10.00 – 14.00. Man skall reparera en frånskiljare. Anläggningen skall betraktas som strömförande under hela den planerade avbrottstiden.

0

Årsmöte 2014-03-27

January 23, 2014

Den 27/3 18.00 är det dax för årsmöte. Kallelse skickas separat.
Välkommen!

0

Sk0UX sändning till månen med Ola Salo

December 29, 2013

I dagens “Vinterpratarna” på P1 berättade Ola Salo från The Ark att deras musik sändes ut i rymden. Sändningen gjorde vi från SK0UX direkt till månen. Vi tog ner musiken från månen och den finns inspelad.
73 de Tore SM0T

0